pondelok , 27 september 2021
Domov > Katalóg terapeutov a firiem > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Share Button

Záväzné pravidlá pridávania firmy do Katalógu

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť ACCO GROUP s.r.o., so sídlom Lipnická 398/110, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 327 455, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54034/B (“ACCO GROUP”), prevádzkovateľ internetového portálu www.katalogzdravia.sk, je oprávnený poskytovať reklamné služby na webovom sídle na doméne www.katalogzdravia.sk. Súčasťou www.katalogzdravia.sk je Katalóg firiem (“Katalóg”), v ktorom ACCO GROUP zverejňuje reklamu tretích strán vo forme odkazov a krátkych charakteristík, ktoré slúžia na podporu a propagáciu výrobkov a služieb tretích strán a na prezentáciu samotnej tretej strany (“Firemný profil”).
 2. Iné služby podľa týchto Záväzných pravidiel označujú plnenia podľa aktuálnej ponuky ACCO GROUP, ktoré sú charakterizované v týchto záväzných pravidlách alebo v ich prílohách a dodatkoch (“Služba alebo Služby”) a sú uvedené v Cenníku reklamy.
 3. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, priamy Zákazník, sprostredkovateľská reklamná alebo mediálna agentúra, ktorá objednáva Firemný profil alebo iné Služby.

II. Zmluva

 1. Zákazník objednáva Firemný profil v Katalógu vyplnením formulára s názvom Pridať firmu zdarma (“Formulár”) v elektronickej forme. Zmluva o zverejnení Firemného profilu (“Zmluva”) je uzatvorená, ak Zákazník vyplní a záväzne potvrdí Formulár a vyjadrí súhlas s týmito Záväznými pravidlami. Predmetom plnenia na základe Zmluvy je zverejnenie a šírenie Firemného profilu v Katalógu v rozsahu presne špecifikovanom vo Formulári. Zmluva môže vzniknúť aj na základe súhlasného prejavu vôle ACCO GROUP a Zákazníka vyjadreného v písomnej forme; v takom prípade je Zmluva uzatvorená okamihom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
 2. Zákazník musí uviesť svoje IČO, ktoré je možné overiť v živnostenskom, obchodnom alebo inom verejne prístupnom registri. Fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú pridelené IČO, uvádzajú svoje DIČ. Spoločnosti z krajín Európskej únie uvádzajú namiesto údaju IČO identifikačný údaj IČ EU.
 3. Zákazník je povinný pravdivo vyplniť všetky polia Formulára, ktoré sú označené ako povinné. Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou a cenou Firemných profilov na základe platného cenníka spoločnosti ACCO GROUP.

III. Vytvorenie Firemného profilu

 1. Zákazník vytvára svoj Firemný profil v Katalógu sám alebo na základe údajov o Zákazníkovi uvedených v Zmluve vytvorí Firemný profil ACCO GROUP, a to postupným vypĺňaním jednotlivých polí a krokov vo Formulári, pričom je povinný dodržiavať pokyny uvedené v pomocných textoch a vysvetleniach k jednotlivým častiam Firemného profilu (“Ako vyplniť profil”), ktorý je prílohou týchto Záväzných pravidiel. ACCO GROUP vykonáva kontrolu údajov a textov uvedených Zákazníkom a je oprávnený tieto údaje kontrolovať a upravovať.
 2. Pri vypĺňaní Názvu spoločnosti / Mena živnostníka je Zákazník povinný postupovať podľa nasledovných pokynov:
  • obchodné meno alebo názov uviesť tak, ako je uvedené v príslušnom registri (obchodný, živnostenský, atď.), ale pokiaľ nejde o skratku, Zákazník nemôže používať veľké písmená, a to ani v prípade, že je tak obchodné meno zapísané v príslušnom registri
  • neuvádzať v obchodnom mene/názve znaky, ktoré nie sú jeho súčasťou
  • neuvádzať v obchodnom mene/názve popis činnosti
  • k obchodnému menu vždy uviesť aj označenie právnej formy (napr.: s.r.o., a.s., v.o.s., …)
  • živnostníci uvádzajú svoje označenie v nasledovnom poradí: názov, titul, meno, priezvisko; Živnostníci, ktorí nemajú názov živnosti, uvádzajú svoje označenie v nasledovnom poradí: priezvisko, meno, titul
 3. Pri vypĺňaní políčka Text linky, ktoré je nepovinný údaj, Zákazník uvedie všeobecne známy názov, pod ktorým vystupuje navonok, napr. názov reštaurácie, názov obchodu, ktorý je uvedený na webovej stránke a ktorého sa jeho www stánka týka
 4. ACCO GROUP je oprávnený zamietnuť špekulatívne názvy, preto nie je vhodné vpisovať znaky, čísla, symboly, ktoré nie sú dokázateľne súčasťou názvu a pokiaľ sa nejedná o skratku, Zákazník nemôže uvádzať toto označenie veľkými písmenami.
 5. ACCO GROUP je oprávnený na základe vlastného uváženia Firemný profil upraviť alebo od Zmluvy odstúpiť, ak Firemný profil, v ňom uvedené texty, označenia, iné prvky alebo propagované výrobky a služby:
  • sú v rozpore so zákonmi SR, s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok alebo práva tretích osôb
  • svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú záujmom ACCO GROUP
  • obsahujú vulgarizmy alebo hanlivé, xenofóbne alebo diskriminačné prvky
  • obsahujú zrejme nepravdivú identifikáciu Zákazníka
  • sú vytvorené v rozpore s pokynmi uvedenými v pomocných textoch a vysvetleniach k jednotlivým častiam Firemného profilu
 6. Zákazník zodpovedá za obsahovú stránku Firemného profilu objednaného a zverejneného v Katalógu a zaväzuje sa uhradiť ACCO GROUP škodu, ktorá mu vznikne splnením povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo. ACCO GROUP nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Zákazníkovi v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany ACCO GROUP z dôvodov uvedených v týchto Záväzných pravidlách.
 7. V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Zákazníkom, Zákazník zodpovedá spoločnosti ACCO GROUP, ako aj tretím osobám za všetky právne následky vyplývajúce z poskytnutia nepravdivých údajov.

IV. Druhy Firemných profilov

 1. Zákazník si môže v Katalógu vytvoriť jeden z nasledujúcich Firemných profilov:

1.1. Základný firemný profil:

 • obsahuje základné údaje o Zákazníkovi v rozsahu max. 100 znakov
 • zaručuje vyhľadateľnosť na web stránke katalogzdravia.sk
 • umožňuje Zákazníkovi vykonávať úpravy svojho profilu v systéme online
 • Zákazník je zaradený do jednej sekcie v Katalógu podľa predmetu činnosti s jednou url adresou a jeho Firemný profil sa zobrazuje v sekciách na pozícii po Bonusových firemných profiloch.
 • Základný firemný profil bude umiestnený a vyhľadateľný v Katalógu do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.
 • ACCO GROUP sa nezaväzuje umiestniť Firemný profil do sekcie navrhovanej Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekciu Katalógu zodpovedajúcu jeho predmetu činnosti a zameraniu. ACCO GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do sekcie podľa vlastného posúdenia.

 

1.2. Bonusový firemný profil

 • obsahuje údaje o Zákazníkovi v rozsahu až do 300 znakov
 • zaručuje vyhľadateľnosť na web stránke katalogzdravia.sk
 • umožňuje zobrazovanie loga spoločnosti
 • umožňuje Zákazníkovi vykonávať úpravy svojho profilu v systéme online
 • umožňuje pridať až 5 fotografií
 • logo k Firemnému profilu musí byť vo forme statického obrázku zobrazujúceho oficiálne logo Zákazníka, názov/obchodné meno Zákazníka alebo názov webovej stránky alebo používanú doménu Zákazníka. ACCO GROUP si vyhradzuje právo neuverejniť logo k Firemnému profilu, pokiaľ je dodaný obrázok reklamného charakteru, napríklad obsahuje reklamný slogan, alebo sa inak ponáša na grafickú bannerovú reklamu alebo obsahuje informácie o cenách, akciových ponukách tovaru, služieb a pod. Taktiež fotografie v profile nesmú obsahovať informácie o cenách a akciových ponukách a iné krátkodobé informácie.
 • Zákazník je zaradený do jednej až šiestich sekcií v Katalógu a jeho Firemný profil sa zobrazuje v sekciách na pozícii pred Základnými firemnými profilmi.
 • ACCO GROUP sa nezaväzuje umiestniť objednaný a zaplatený Plný firemný profil do 6 kategórií navrhnutých Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekcie Katalógu zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu. ACCO GROUP je oprávnený preradiť už existujúci Firemný profil do sekcií/sekcie podľa vlastného posúdenia. Ak nie je podľa názoru ACCO GROUP vhodné umiestniť Bonusový firemný profil do všetkých 6 sekcií vybraných Zákazníkom, Zákazník nemá nárok na refundáciu pomernej časti ceny Bonusového firemného profilu podľa počtu sekcií, do ktorých bol umiestnený.
 • Plný firemný profil bude umiestnený a vyhľadateľný v Katalógu do 7 pracovných dní od pripísania platby za všetky objednané služby na jeden z našich účtov 2200520077/8330 (SR) alebo 2200520077/2010 (ČR), vedených vo Fio banke.

 

 1. Spoločné ustanovenia pre úpravy Firemných profilov:
 • 2.1   ACCO GROUP vykonáva kontrolu údajov uvedených Zákazníkom vo Firemnom profile. Po každej zmene vykonanej Zákazníkom sa Firemný profil zobrazuje v pôvodnej podobe až do vykonania kontroly úprav zo strany ACCO GROUP.
 • 2.2   V prípade Bonusového firemného profilu sa ACCO GROUP zaväzuje vykonať kontrolu úpravy nasledovne:
  • pri prvej úprave existujúceho Firemného profilu najneskôr do 2 pracovných dní od okamihu úpravy Zákazníkom
  • pri ďalšom zásahu do existujúceho Firemného profilu najneskôr do 5 pracovných dní od okamihu úpravy Zákazníkom

 

 1. Heslo k Firemnému profilu
 • Zákazník má možnosť vykonávať zmeny a úpravy svojho Firemného profilu na základe prihlásenia sa do interného systému Katalógu. Prihlasovacie meno zadáva Zákazník sám podľa vlastného uváženia. Po jeho zadaní pri registrácii sa už nedá meniť. Heslo zákazník tiež zadáva podľa vlastného uváženia pri registrácii. V prípade zabudnutia hesla mu po zadaní požiadavky heslo automaticky vygeneruje administračný systém; takto vytvorené heslo sa Zákazníkovi odošle na emailovú adresu, uvedenú vo firemnom registračnom profile.
 • Strata hesla: Ak osoba, ktorá žiada o vydanie hesla alebo o zrušenie Firemného profilu, nepreukáže dostatočným spôsobom, že je osobou oprávnenou konať v mene Zákazníka (napr. vo Firemnom profile alebo na internetovej stránke Zákazníka sa nenachádza e-mailová adresa, na ktorú žiada zaslať heslo, prípadne kontaktné telefónne číslo) musí ACCO GROUP doručiť vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie, že je osobou oprávnenou konať v mene Zákazníka, a to písomne na: ACCO GROUP s.r.o., Lipnická 398/110, 900 42 Dunajská Lužná, alebo naskenované mailom na info@katalogzdravia.sk.
  K žiadosti musí byť priložená kópia občianskeho preukazu osoby, ktorá žiadosť podpísala s textom “Súhlasím s vyhotovením kópie občianskeho preukazu za účelom sprístupnenia hesla alebo zrušenia Firemného profilu spoločnosti (uviesť meno spoločnosti alebo podnikateľa, o ktorého Firemný profil sa jedná).” Bez predloženia písomnej žiadosti nie je možné sprístupniť heslo/zrušiť Firemný profil.
 1. Viacero Firemných profilov
 • Na jedno identifikačné číslo (IČO/DIČ) môže byť v Katalógu registrovaný len jeden Firemný profil, ktorý môže byť zaradený do sekcií v súlade so zameraním podnikania alebo činnosti Zákazníka. V rámci jednej sekcie môže byť každý Zákazník uvedený len raz. Ak má Zákazník viacero webových stránok, prostredníctvom ktorých informuje o svojej činnosti a ponúka svoje tovary alebo služby, nemožno tieto webové stránky viacnásobne zaradiť do tej istej sekcie v Katalógu; môžu byť uvedené iba v rámci popisu zamerania vo Firemnom profile.
 1. Webové stránky vo výstavbe
 • Ak Zákazník uvedie vo svojom Firemnom profile url adresu, t.j. adresu webovej stránky, ktorá je vo výstavbe, resp. je nefunkčná, Firemný profil bude zverejnený bez odkazu na túto webovú stránku. Po dokončení alebo obnove funkčnosti webovej stránky môže Zákazník doplniť webovú stránku do svojho Firemného profilu.

 

V. Ostatné Služby

Zákazník, ktorý využíva Firemný profil, môže používať aj iné platené Služby:

–          Inzercia (bannery)

–          PR články

–          Propagácia kurzov, online seminárov

–          Propagácia akcií, festivalov, fórum zdravia

 

Viac v Cenníku na konci.

 

VI. Platobné podmienky

 1. Cenu za Firemný profil a ostatné Služby Zákazník uhradí na základe info emailu, ktorý sa vygeneruje automaticky po vytvorení a odoslaní objednávky na stránke www.katalogzdravia.sk. Ak bola objednávka vytvorená telefonicky alebo emailom, Zákazník uhradí cenu za Firemný profil a ostatné Služby na základe zálohovej faktúry vystavenej firmou ACCO GROUP, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Po pripísaní ceny na účet ACCO GROUP 2200520077/8330 (SR) alebo 2200520077/2010 (ČR), ACCO GROUP vystaví a odošle Zákazníkovi faktúru s náležitosťami riadneho daňového dokladu.
 2. Aktuálne platné ceny Bonusového firemného profilu, ako aj ostatných Služieb, sú uvedené v Cenníku.
 3. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť a ukončiť tak zverejňovanie Firemného profilu a poskytovanie ostatných Služieb, a to na základe oznámenia doručeného aspoň elektronickou poštou (email) na adresu info@katalogzdravia.sk, a to najneskôr do 7 pracovných dní od momentu zverejnenia Firemného profilu na stránke www.katalogzdravia.sk. ACCO GROUP sa zaväzuje vrátiť cenu za Firemný profil a ostatné Služby.
 4. ACCO GROUP môže od Zmluvy odstúpiť na základe oznámenia odoslaného elektronickou poštou (email) na adresu Zákazníka, uvedenú vo Firemnom profile alebo v Zmluve, ak Zákazník neuhradí cenu za Firemný profil alebo ostatné Služby najneskôr do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluva podľa týchto Záväzných pravidiel je uzatvorená na dobu určitú uvedenú v objednávke a/alebo vo Formulári. Túto zmluvu nemôže Zákazník vypovedať pred uplynutím času dojednaného v Zmluve.
 2. Spoločnosť ACCO GROUP si vyhradzuje právo zasielať informačné e-mailové správy o novinkách a akciách katalogzdravia.sk všetkým Zákazníkom, ktorí vyjadrili súhlas so zasielaním takýchto správ pri akceptácii Záväzných pravidiel. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na info@katalogzdravia.sk.
 3. Ochrana údajov: Pri procese registrácie Zákazníka dochádza k uchovávaniu registračných informácií o Zákazníkoch. Informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Zákazník týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov, v rozsahu a v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Súhlasom s týmito Záväznými pravidlami Zákazník potvrdzuje, že bol s týmito Záväznými pravidlami oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť ACCO GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Záväzné pravidlá, pričom na platne uzatvorený právny vzťah medzi spoločnosťou ACCO GROUP s.r.o. a Zákazníkom sa vzťahujú vždy aktuálne Záväzné pravidlá. Tieto Záväzné pravidlá sú platné od 1.6.2014. Posledné doplnenie Záväzných pravidiel je účinné od 1.6.2014

Príloha č. 1: Ako vyplniť profil

Príloha č. 2: Cenník reklamy na Katalogzdravia.sk

 

Ako vyplniť profil

Údaje vypĺňajte pozorne a pravdivo.Používajte diakritiku a dbajte na spisovnosť jazyka.
Uvádzané údaje o spoločnosti budú publikované až po kontrole našim editorom, ktorý má právo texty upravovať. Vo vlastnom záujme si pozorne preštudujte nasledujúce záväzné pravidlá vypĺňania týchto položiek.

 

Názov spoločnosti / Meno živnostníka

Obchodné meno napíšte tak, ako je vedené v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR pod príslušným IČO

 • pokiaľ nejde o skratku, nepožívajte KAPITÁLKY ani v prípade, že ste tak skutočne vedení v registroch. Napr. firmu KLAKLA s.r.o. píšte ako Kotako s.r.o., v opačnom prípade to urobí náš editor.
 • nevkladajte do názvu znaky, ktoré nie sú jeho súčasťou
 • rovnako nevkladajte do názvu to, čo patrí do popisu činnosti
 • nezabudnite: súčasťou názvu je aj právna forma (s.r.o., a.s., v.o.s., atď.)
 • živnostníci, uveďte, prosím, najprv „označenie firmy“, až potom meno a priezvisko: napr. Klakla – Ing. Milan Kukala
 • ak je živnosť registrovaná len pod menom a priezviskom živnostníka, forma titulku je „Priezvisko Meno, titul“: napr. Kukala Milan, Ing.

IČO
Uveďte platné IČO, ktoré je vyhladateľné v Obchodnom alebo Živnostenskom registri (alebo inom verejne prístupnom registri). Profily s neplatným alebo neexistujúcim číslom budú vymazané.

Zameranie (popis)

–          opis môže byť iba v slovenčine, príp. češtine (preložíme ho)

–          používajte diakritiku

–          výzvy, oslovenia, porovnania, superlatívy a KAPITÁLKY sú neprípustné

–          neskracujte slová, nepoužívajte skratky

–          tu môžete doplniť údaje ako kontakty na oddelenia, doplniť ďalšie URL adresy, ktoré patria spoločnosti., prevádzkové údaje ako otváracie hodiny

–          popis slúži výhradne na propagáciu vašej firmy

 

Domovská stránka
Vyplňte len v prípade, že firma má vlastnú funkčnú webstránku. Ak vlastnú stránku nemáte, toto políčko nechajte prázdne.

Text linky
Napríklad http://www katalogzdravia.sk môže mať text linky KatalogZdravia.sk, prípadne len Katalog Zdravia.
Adresa Prevádzky
Vypíšte hlavnú kontaktnú adresu, na ktorej vás nájdu zákazníci a ktorá je uvedená aj na vašej stránke. Adresu zadávajte presne, aj so správnym PSČ.
Kontaktné údaje
Zadajte aspoň jeden z kontaktných údajov. Telefónne číslo alebo email, najlepšie oba údaje.

Kontaktná osoba
Údaje sa nebudú zobrazovať v profile, slúžia len na prípadné kontaktovanie kompetentnej osoby, ktorá firemný profil pridala do katalógu.

Heslo
Zadajte heslo, ktoré budete používať pre prípadné zmeny vo vašom profile. Heslo si môžete kedykoľvek po prihlásení zmeniť.

 

Bonusový profil

Fotografie
Celková veľkosť vložených obrázkov je obmedzená na 1 MB.

Umiestnenie na mape
Umiestnenie na mape sa nastaví automaticky zo zadanej adresy prevádzky.
Upozornenie pre Bonusové profily

Odkaz bude spracovaný a zaradený do katalógu do 7 dní od doručenia platby na náš účet. Originálna faktúra vám bude doručená mailom do 14 dní od spracovania profilu. Pokiaľ platba nebude uhradená na náš účet do 14 dní od odoslania požiadavky na registráciu profilu, bude profil spracovaný ako Základný firemný profil.

 

 

Cenník reklamy na Katalogzdravia.sk

Na našom portáli môžete využívať niekoľko foriem platenej reklamy:

 

–          Katalóg zdravej alternatívy

–          Inzercia (bannery)

–          PR články

–          Propagácia kurzov, online seminárov

–          Propagácia akcií, festivalov, fórum zdravia

 

Portál Katalogzdravia.sk sa venuje predovšetkým alternatívnej medicíne, zdravej výžive, pozitívnemu prístupu k životu a prepojeniu človeka s prírodou. Preto ak sa Vaše podnikanie venuje niektorej z týchto oblastí, je pre Vás zaujímavé osloviť našu čitateľskú základňu.
Katalóg zdravej alternatívy:

Základný firemný profil zdarma

Bonusový profil 49 € bez DPH/rok (58,80 € s DPH/rok)

Základný firemný profil

 • ZADARMO
 • názov spoločnosti/meno živnostníka alebo názov spoločnosti/meno živnostníka a názov web stránky
 • informácie o spoločnosti do 100 znakov
 • zaradenie spoločnosti do jednej kategórie v katalógu
 • zobrazenie v katalógu na konci, po platených profiloch
 • možnosť aktualizácie a zmeny údajov

Bonusový firemný profil

 • iba 49 EUR bez DPH/rok (58,80 € s DPH)
 • názov spoločnosti/meno živnostníka a/alebo web stránky (možnosť zvoliť si zobrazenie názvu spoločnosti, alebo názov www-stránky, alebo zobraziť oba údaje)
 • informácie o spoločnosti do 300 znakov
 • možnosť zaradenia spoločnosti až do šiestich kategórií v katalógu
 • zobrazenie na začiatku katalógu, pred profilmi, ktoré sú zadarmo
 • možnosť špecifikovať adresu prevádzky
 • moznosť pridania až 5 fotografií
 • zobrazenie loga firmy
 • zobrazenie spoločnosti na mape
 • vaše podnikanie bude zahrnuté v emailoch pre užívateľov portálu katalogzdravia.sk
 • možnosť aktualizácie a zmeny údajov

 

Reklamný banner

Pravý horný reklamný banner

Môže byť statický alebo flashový. Zobrazuje sa na titulnej stránke, ako aj na všetkých podstránkach.

 • 1 mesiac        89 € bez DPH (106,8 € s DPH)
 • 3 mesiace      239 € bez DPH (286,8 € s DPH)
 • 12 mesiacov  849 € bez DPH (1018,8 € s DPH)

 

PR článok

 • 1 článok 45 EUR bez DPH (54 € s DPH)
 • 2 články 79 € bez DPH (94,8 € s DPH)
 • 3 články 99 € bez DPH (118,8 € s DPH)

 

Propagácia služieb: kurzy, online semináre, akcie, festivaly, fóra – cena podľa rozsahu a doby spolupráce.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na našej emailovej adrese info@katalogzdravia.sk